Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 22.5.2018, päivitetty 18.6.2020

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (jäljempänä Lentokapteeni)

Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala

Puhelin 044 752 0844

Sähköposti: aulapalvelu@lentokapteeni.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Keränen

3. Rekisterin nimi

Lentokapteenin kuluvalvontajärjestelmä. Kulunvalvontajärjestelmä muodostuu seuraavista alajärjestelmistä: Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmä, tallentava kameravalvonta, vierailijakortisto, mekaanisten avainten haltijoiden kortisto, kokoustilojen ajanvarausjärjestelmä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään osoitteessa Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala, sijaitsevan Lentokapteenin omistaman kiinteistön vuokralaisten, käyttäjien ja kiinteistössä vierailevien turvallisuuden takaamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi ja tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä neuvottelutilojen käytön organisoimiseksi. Rekisteritietoja käytetään kiinteistöllä liikkuvien henkilöiden kulkutapahtumien selvittämiseen ja yksilöintiin. Henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän ja vuokralaisten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Kulunvalvontajärjestelmä muodostaa a) elektronisen lukukortin perusteella, b) kiinteistössä vierailevien henkilöiden antamien tietojen perusteella, c) neuvottelutilojen varaajien antamien tietojen perusteella ja d) mekaanisten avainten haltijoiden antamien tietojen perusteella rekisterin, josta käy ilmi muun ohella kulkukortin haltijan ja vierailijan nimi, kulkutapahtumat, neuvottelutilojen varaustiedot ja mekaanisten avainten haltijoiden nimet. Kameravalvonta tallentaa kuvia, joista ovien ja aulan alueella olevat henkilöt ovat tunnistettavissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekisteröidyiltä itseltään kerätyt tiedot.
 • Kulunvalvontajärjestelmän lukijalaitteilta saatavat ja kameravalvonnan tallentamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja voidaan luovuttaa kiinteistössä toimiville vuokralaisille siltä osin kuin ne koskevat kunkin vuokralaisen omaa toimintaa ja vuokralaisen hallussa olevia tiloja.
 • Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille esitutkintaa tai muuta lakiin perustuvaa tehtävää varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Jos rekisterinpitäjä siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, se noudattaa tietosuoja-asetuksen mukaisia vaatimuksia esimerkiksi noudattamalla EU:n komission julkaisemia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla oheisen linkin

9. Henkilötietojen säilytysaika

 • Lenel OnGuard -järjestelmän sähköisiin avaimiin liittyviä ja niiden käytön myötä kerättäviä henkilötietoja säilytetään avaimenhaltijan palvelussuhteen ajan.
 • Mekaanisten avainten haltijoiden nimi säilytetään Abloyn lukostokansiossa.
 • Tallentavan kameravalvonnan ja vierailijakortiston henkilötietoja säilytetään noin kuukauden ajan.
 • Tilavarausjärjestelmän tietoja säilytetään toistaiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa.
 • Tietojenkäsittelyvälineille tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeuksia ja valvoo niiden käyttöä. Tietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteeseen.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisin edellytyksin oikeudet omiin henkilötietoihinsa:

 • saada pääsy omiin henkilötietoihin
 • pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot
 • vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, sekä vastustaa automaattista päätöksentekoa
 • pyytää rekisterinpitäjää poistamaan henkilötiedot, ellei rekisterinpitäjä pyynnöstä huolimatta esitä henkilötietojen käsittelemiselle laillista perustetta.

Oikeuksiin liittyvät pyynnöt tulee tehdä ottamalla yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuun henkilöön.

Jos rekisteröity katsoo, että hänen lakisääteisiä oikeuksiaan on loukattu, hän voi tehdä asiasta valituksen tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki,
tietosuoja@om.fi.